Ochrana osobních údajů

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Pooltechnika s.r.o. (níže naleznete kontaktní údaje) je potěšena z vaší návštěvy našich webových stránek! Na ochranu vašich dat a soukromí klademe velký důraz.

Naše webové stránky mohou být použity bez zadávání osobních údajů. Na některé služby na stránkách se však mohou vztahovat různá pravidla, která jsou vysvětlena v bodech níže.

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně dat (dále jen GDPR) a příslušných předpisů pro ochranu údajů specifických pro danou zemi. Tímto prohlášením o ochraně údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o typu, rozsahu a účelu shromažďování, používání a zpracování osobních údajů. Dále vás chceme informovat o vašich právech.

Provedli jsme technická organizační opatření k ochraně vašich dat před ztrátou, úpravou nebo neoprávněným přístupem. Bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována podle technologických norem.

Níže uvedená ustanovení slouží k poskytnutí informací o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování, využívání a zpracování osobních informací poskytovatelem Pooltechnika s.r.o. a souvisejících dílčích webových stránek, s výjimkou webových stránek, které jsou kontrolovány nebo provozovány třetími stranami. Uvědomte si prosím, že naše společnost není zodpovědná za správu a zveřejněný obsah na webových stránkách třetích stran.

  1. Obecná ustanovení

Prohlášení o ochraně údajů společnosti Pooltechnika s.r.o. je založeno na podmínkách GDPR.

„Osobními informacemi" se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, kterou lze přímo nebo nepřímo určit pomocí identifikátorů, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, nebo jeden nebo více zvláštních znaků, vyjadřující fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. „Neosobní údaje" jsou anonymní a jedná se o informace, které za žádných okolností nemohou být přičteny osobám postiženým. Z tohoto důvodu se na neosobní údaje nevztahuje zákon o ochraně údajů.

„Subjekt údajů” znamená identifikovatelnou fyzickou osobu, jejíž osobní údaje zpracovává zpracovatel osobních údajů.

„Zpracováním údajů" se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, konzultace, použití, zveřejňování, šíření nebo jinak zpřístupnění, sladění nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.

„Správcem údajů" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a způsoby takového zpracování stanoveny právními předpisy Evropské unie nebo členského státu, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování mohou být stanoveny právními předpisy Evropské unie nebo členského státu.

„Třetí stranou" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, zpracovatel údajů a osoby, které jsou pod přímou autoritou správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

„Souhlasem" subjektu údajů se rozumí jakákoli svobodná, specifická, informovaná a jednoznačná indikace přání subjektu údajů, jímž se vyjádřením nebo jednoznačným souhlasným postupem vyjadřuje souhlasem se zpracováním osobních údajů vztahujícím se k jeho osobě.

Osobní údaje zpracovává naše společnost pouze v souladu s platnými předpisy o ochraně dat. V případě, že odpovídáte naší společnosti nebo vyplníte formulář s vašimi daty, souhlasíte s tím, že data jsou zpracovávána pro výše uvedené účely.

  1. Jméno a adresa týkající se správce a kontaktního partnera

Subjekt zodpovědný za shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů v rámci GDPR je:

Pooltechnika s.r.o.

Nebovidy 220

664 48  Nebovidy

Česká republika

Tel.: 604942308

mail: kancelar@pooltechnika.cz

IČO:15546284

  1. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro uvedené účely. Vaše osobní údaje nejsou převedeny na třetí strany, s výjimkou těch aplikací uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo závazných vnitrostátních právních předpisech.

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost kontaktovat nás pomocí e-mailu nebo kontaktního formuláře. Osobní údaje poskytované uživatelem jsou uloženy pouze za účelem usnadnění komunikace s uživatelem. Budeme vás žádat, abyste nám předem poskytli svůj souhlas a poskytli informace prostřednictvím hypertextového odkazu.

3.1. Kontakt prostřednictvím webové stránky

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím kontaktního formuláře. V takovém případě se ukládají informace, které jste poskytli (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) za účelem usnadnění komunikace s vámi a pro vyřízení vaší žádosti.

  1. Doba uchování osobních údajů

Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období opakování. Po uplynutí této lhůty se odpovídající údaje běžně odstraňují, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy budoucí.

  1. Práva subjektu údajů

Můžete kdykoliv namítat proti použití vašich osobních údajů s budoucím účinkem, zajistit částečné nebo úplné vymazání či zablokování k potvrzení, zda jsou zpracovávány údaje, které se jich týkají, informace o zpracovávaných údajích, další informace o povaze zpracování údajů a kopie údajů (srov. také čl. 15 GDPR); opravit nebo doplnit nesprávné nebo neúplné údaje (viz také čl. 16 GDPR);

k okamžitému vymazání údajů, které se jich týkají (srov. také čl. 17 DSGVO), nebo případně, je-li nutné další zpracování, jak je stanoveno v čl. 17 odst. 3 GDPR, omezit uvedené zpracování podle čl. 18 GDPR; přijímat kopie údajů, které se jich týkají a / nebo jimi poskytované, a nechat je předávat dalším poskytovatelům / správcům (viz také čl. 20 GDPR); podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívají, že údaje, které se jich týkají, zpracovává správce v rozporu s ustanoveními o ochraně údajů (viz také čl. 77 GDPR). V Rakousku se jedná o úřad pro ochranu údajů.

Správce je dále povinen informovat všechny příjemce, kterým sděluje údaje, o všech takových opravách, výmazech nebo omezeních kladených na jejich zpracování podle čl. 16, 17 odst. 1, 18 GDPR. Tato povinnost se však nepoužije, pokud je takové oznámení nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí. Uživatelé však mají právo na informace o těchto příjemcích.

Naše společnost vás bude okamžitě informovat podle čl. 21 GDPR, pokud by došlo k porušení ochrany vašich osobních údajů a s tím spojených rizik porušení vašich osobních práv a svobod. V takovém případě máte právo se obrátit na národní komisi pro ochranu osobních údajů. čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR.

Tato práva mohou být kdykoliv vynucena, a to písemně na adresu společnosti Pooltechnika s.r.o. nebo el. poštou na e-mail: kancelar@pooltechnika.cz Upozorňujeme vás však na skutečnost, že informace mohou být poskytnuty pouze v případě prokázání identity.

V případě, že chcete zákaznický účet smazat, data uložená na vašem účtu budou automaticky smazána. V jiném případě si můžete vyžádat informace o osobních údajích, které jsme uložili pro případ jejich revize či obnovení souhlasu s jejich zpracováním. V případě, že úplné smazání je z právních nebo ekonomických důvodů v daném čase náročné, data budou zablokována.

Zpracování dat je zákonné pouze v případě, že je splněna v odpovídajícím rozsahu nejméně jedna podmínka článku 6 evropského nařízení o ochraně dat GDPR. V České republice aktuálně není platný prováděcí právní předpis pro směrnici GDPR, z tohoto důvodu je stále směrodatný Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017.

  1. Online reklama

6.1. Amazon Advertising

Na našem webu používáme službu „Amazon Pixel“, abychom mohli prezentovat reklamu přizpůsobenou speciálně zájmům konkrétní osoby. Můžeme tak činit na základě informací, které nám poskytujete při návštěvě našeho webu a při používání našeho obsahu nebo služeb. Reklama na míru, někdy označovaná jako personalizovaná nebo zájmově orientovaná reklama, je založená na informacích, které získáváme prostřednictvím vašich aktivit, např. při nákupech na našem webu, používání zařízení, softwaru nebo aplikací nebo návštěvě webu s obsahem nebo reklamami Amazon, interakci s nástroji Amazon nebo používání těchto platebních služeb. Takto shromážděné údaje jsou pro nás anonymní, což znamená, že neuvidíme ani osobní údaje jednotlivých uživatelů, ani je nedokážeme přiřadit k ostatním informacím o uživateli.

Tyto údaje však ukládá a zpracovává společnost Amazon. To umožňuje společnosti Amazon porozumět chování uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na náš web. Prostřednictvím souborů cookie, tj. textových souborů, které se ukládají do vašeho počítače, pak může společnost Amazon rozpoznat tohoto uživatele v oblasti pro registrované členy u společnosti Amazon a optimalizovat účinnost reklam, např. nabízením cílené reklamy v souladu se zásadami použití údajů společnosti Amazon. To se týká pouze uživatelů, kteří mají registrovaný účet u společnosti Amazon a jsou přihlášeni do oblasti pro registrované členy společnosti Amazon. Uživatelů, kteří registrovanými členy u společnosti Amazon nejsou, se toto zpracování osobních údajů nedotýká.

Námitku proti zpracování osobních údajů můžete vznést na tomto odkazu: https://www.amazon.de/adprefs

6.2. Facebook Custom Audiences

Marketingový nástroj „Facebook Custom Audience“ (tedy vlastní okruh uživatelů) používáme k tomu, abychom inzerovali na ostatních webech, jako na sociální síti Facebook. Facebook Custom Audience je nástroj nabízený společností Facebook Ireland Limited, který dokáže návštěvníka některého z webů provozovaných společností Pooltechnika s.r.o. přiřadit k facebookovému uživateli, aby mohl inzerovat na facebookové platformě. Za tímto účelem sdílíme vaše údaje se sítí Facebook a na našem webu používáme soubory cookie nebo podobné technologie, abychom analyzovali účinnost našich reklam na ostatních webech. Podrobnější informace o používání údajů společností Facebook najdete na tomto odkazu: https://www.facebook.com/ads/about  Zobrazování reklam prostřednictvím tohoto nástroje můžete zrušit v nastavení svého facebookového účtu.

6.3. Sledování konverze

Google AdWords Conversion Tracking

Na našem webu používáme reklamní službu Google AdWords a tzv. sledování konverze (Conversion-Tracking). Tuto je službu poskytuje společnost Google LLC, sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „společnost Google“.

Společnost Google certifikací o dodržování rámcové smlouvy o ochraně údajů při přenosu mezi EU a USA („EU-US Privacy Shield“) zaručuje, že požadavky EU na ochranu údajů budou dodrženy také při zpracování údajů v USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Sledování konverze používáme k cílené reklamě našeho sortimentu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem představuje analýza, optimalizace a ekonomický provoz našeho webu.

Pokud kliknete na reklamu provozovanou společností Google, námi používaná funkce sledování konverze uloží do vašeho zařízení soubor cookie. Takzvaným konverzním souborům cookie vyprší platnost po 30 dnech a nejsou používány k identifikaci vaší osoby.

Pokud je soubor cookie stále platný a navštívíte některou stránku našeho webu, můžeme my i společnost Google vyhodnotit, že jste klikli na některou z našich reklam u společnosti Google a že jste byli následně přesměrováni na náš web.

S takto nashromážděnými informacemi nám společnosti Google vytvoří statistiku o návštěvě našeho webu. Navíc tak získáváme i informace o počtu uživatelů, kteří klikli na naše reklamy a také na následně zobrazené stránky našeho webu. My ani třetí strany, které rovněž používají službu Google AdWords, vás však nejsme schopni tímto způsobem identifikovat.

Instalaci souborů cookie můžete navíc omezit nebo zabránit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče. Zároveň můžete kdykoli smazat soubory cookie, které byly dosud uloženy. Nezbytné kroky a opatření však závisí na konkrétním internetovém prohlížeči, který používáte. V případě dotazů použijte funkci nápovědy nebo dokumentaci svého internetového prohlížeče nebo se obraťte na jeho výrobce či podporu.

Společnost Google o tomto tématu dále poskytuje podrobnější informace pod odkazy níže, zejména o možnostech zamezení použití údajů.

https://services.google.com/sitestats/cs.html

https://policies.google.com/technologies/ads

https://policies.google.com/privacy?gl=cs

Na tomto webu jsou k účelům analýzy používány nástroje třetích stran. Tyto nástroje měří, s jakou účinností uživatele reklama oslovuje (tzv. „sledování konverze“).

Když kliknete na reklamu některého níže uvedeného poskytovatele třetí strany, uloží se do vašeho počítače soubor cookie ke sledování konverzí. Pokud nyní navštívíte určitý web, my i poskytovatel třetí strany zjistíme, že jste klikli na reklamu a ta vás přesměrovala na tuto stránku. Díky tomu můžeme shromažďovat údaje, které mají význam pro naši marketingovou strategii. Můžeme třeba zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu, dobu návštěvy, používaný operační systém, model zařízení, jeho polohu, provedené platby a v jakém rozsahu byly používány funkce mobilních aplikací. Nejsou nám však sdělovány žádné osobní informace o identitě uživatele.

Pokud nechcete být součástí sledování konverze, můžete odmítnout uložení souboru cookie, který je k tomu nezbytný – například v nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické ukládání souborů cookie. V internetovém prohlížeči proto nastavte např. možnost „Do not track” („DNT”).

  1. Soubory cookie

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), pokud jsou údaje ze souborů cookie zpracovávány k uzavření nebo plnění smlouvy.

Pokud nejsou zpracovávány za účely uzavření nebo plnění smlouvy, spočívá náš oprávněný zájem ve zlepšení funkčnosti našeho webu. Pak je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

7.1. Anonymizované uživatelské profily

V rámci zákonných ustanovení můžeme uživatelské profily po pseudonymizaci analyzovat za účely reklamy a průzkumu trhu a upravovat naše služby tak, aby vyhovovaly potřebám zákazníků. Můžeme tak činit pouze v případě, pokud jste neuplatnili zákonné právo vznést námitku proti takovému použití svých údajů.

 

 

 

Naše bazénová čerpadla jsou k dostání u těchto prodejců